ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69141827PDFಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾರಾ ವಗೈರೆಮಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3293