ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69171827PDF1)ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾಳವಾಡ 2) ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಳವಾಡಮುಖ್ಯಸ್ಥರು9161/1,32212420021/01/2017