ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69201827PDFವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀನಾಥ ಮಳಗಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10218/ಸಿ12420022/10/2016