ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69211827PDF1)ಉಷಾ ಅನೀಲ ಮಳಗಿ 2)ರಶ್ಮಿ 3)ರಂಜಿತಾ 4)ರಚನಾ ಅನೀಲ ಮಳಗಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10218/ಸಿ12420022/10/2016