ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69241827PDFಸೇತುಬಾಯಿ ಕೊಂ. ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕಾವೇರಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2200/412420031/03/2017