ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
365598PDFದ್ಯಾವಪ್ಪ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10271ಅ023/06/1999