ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಎ.ಸ್ಪೆ63128PDFಹನಮಂತ ಯಮನಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಉರ್ಫ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಬಾಡಿಗೆದಾರ10196/20180005/03/1999