ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ21129CORNER1) ವಿಷ್ಣು ತಂ ಬಾಬು ಚಲವಾದಿ 2) ಈಶ್ವರ ತಂ ಬಾಬು ಚಲವಾದಿ ಖರೀದಿದಾರರು0 006/03/2014