ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ.ಸ್ಪೆ46169PDFಶೇಖ ಅಬ್ದುಲಾಶೇಖ ತಂ ಶೇಖಮಹಬೂಬಖರೀದಿದಾರರು0 002/04/2014