ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಡಿ32415PDFರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೂಳಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10216/ಅ/1ಅ2736029/06/2000