ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಡಿ52415PDFಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10216/ಅ/1ಅ2736029/06/2000