ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಡಿ112415PDFಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಠೆಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ 2)ಗಂಗವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊನ್ಯಾಳ 3)ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುರಾಳ 4)ಹೊಳೆಬಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡರವಾರಸಾ10217 19/01/2017