ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಇ.ಸ್ಪೆ13220CORNERಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಗುಲಾಬಚಂದ ಜೈನ್‌ಹರಾಜು  68889621/11/2003