ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಇ.ಸ್ಪೆ33220CORNERಭಗನಲಾಲ ರಾಧಾಸಿಂಗ ತೋಸ್ನಿವಾಲಹರಾಜು  76467520/04/2005