ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
401898PDF1)ವಿಠ್ಠಲ 2)ಪ್ರಲ್ಹಾದ ತಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇಜೇರಿ 3)ಅನುರಾಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಸೋಕಾಳೆ 4)ಗೀತಾ ಅರವಿಂದ ಕಾಗಲೆವಾರಸಾ