ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
403798CORNER(ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಣ್ಣವರ) ಚಾಂದನಿಬಾಯಿ ಬಾಸು ಚವ್ಹಾಣಅತೀಕ್ರಮಣ10218/ಎನ್‌004/11/2000