ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
404498CORNERಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟೇಶ ವಿಜಯೆಂದ್ರ ಮುಗಳಿಮುವಮಗ10219/ಎಚ್‌540004/10/2000