ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4013498PDFಗೋಪಾಲ ತಂ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉರ್ಫ ನಾಯಕ ಖರೀದಿದಾರರು0 005/09/2013