ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4015898CORNERವಿಜಯ ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಮುವಮಗ10193/ಅ/1ಅ/36540013/10/2000