ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
40ಬಿ80129PDFಜಂಬವ್ವ ಗಂ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗುಳೇದಬಾಡಿಗೆದಾರ10192/ಅ/1270020/02/2006