ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
40ಸಿ81811.6CORNERನೀಲಾಬಾಯಿ ಅಂಬಾಜಿ ಮಾಲಗುಡಿ ವಗೈರೆವಾರಸಾ0  22/02/2017