ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
421298PDF(ಸಂಗಪ್ಪ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ)ಕೊಟ್ರೆಪ್ಪ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10221ಅ/1ಅ/8014/02/2003