ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
421698CORNERವಿರುಪಾಕ್ಷ ತಂ ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ಕಡ್ಲಾಸ್ಕರಬಾ.ವ.ಮಗ1106/16540009/11/2015