ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
421798CORNERಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂ.ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿಅತೀಕ್ರಮಣ10216ಅ/2010/05/2000