ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
421898CORNERಯಲ್ಲವ್ವ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮರಾಜನವರಬಾವಮಗ10221ಅ/1ಅ/8ಅ540024/06/2002