ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
422298CORNER1) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ತಂ. ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಪ್ಹಾವಾರಸಾ10216?/2001/01/1999