ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
422698CORNERರಂಗಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಡ್ಡಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು  11315019/06/2006