ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
423198CORNERಮಿಯಾಸಾಬ ದಾವಲಸಾ ಕೋಲಮಿಂಚಅತೀಕ್ರಮಣ10218/ಎಲ್‌009/12/2000