ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
423898CORNERಶಿವಪ್ಪ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಕಿವುಡನ್ನವರಮುವಮಗ10221ಅ/1ಅ/5ಅ540011/11/2000