ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
424798PDFಹನಮಂತ ತಂ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅತೀಕ್ರಮಣದಾರರು10ಬಿಟಿಡಿಎ 180027/11/2015