ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4248  PDFವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಗಿರಿಸಾಗರಮುವಮಗ10191/ಎನ್