ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
425998PDFರಾಜಶೇಖರ ತಂ. ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕುರಿಯವರಖರೀದಿದಾರರು10ಬಿಟಿಡಿಎ ನಂ.90 ರಿಂದ 251001/01/1900