ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಎ.ಸ್ಪೆ62128PDFವೀರಯ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯಾ ವಿರಕ್ತಮಠಬಾವಮಗ10223ಎಲ್‌720021/07/2001