ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
428998PDF೧)ಗಂಗವ್ವ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಕುರಜೋಗಿ ೨)ಶಾಂತವ್ವ ಹನಮಪ್ಪ ತೇಜಿ ೩)ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಾಳಪ್ಪ ಕ್ವಾಟಿ ೪)ರವಿ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿವಾರಸಾ