ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
429898CORNER1)ಈರವ್ವ ಹ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ 2) ಭಾಗೀರಥಿ ಭರಮಪ್ಪ ಮೇಲ್ದಾಪೂರ ಖರೀದಿದಾರರು0 004/09/2015