ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4210498CORNERರಾಜೇಸಾಬ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ನದಾಫಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು  11547508/03/2006