ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4210798PDF1) ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ಗೋವೆ ಖರೀದಿದಾರರು0 001/01/1900