ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4211198CORNER(ಸದಾಶಿವ ಹ. ನೀಲನಾಯ್ಕ)1)ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ ಸದಾಶಿವ ನೀಲನಾಯ್ಕ2)ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಸದಾಶಿವ ನೀಲನಾಯ್ಕ 3)ತುಳಜವ್ವ 4)ದೇವಕ್ಕೆವ್ವ 5)ದ್ಯಾಮವ್ವಅತೀಕ್ರಮಣ10241017/05/2004