ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಎ.ಸ್ಪೆ121128PDF1) ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಳವಲ 2) ಪೂಜಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಳವಲ 3) ಸ್ನೇಹಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಳವಲವಾರಸಾ10194ಅ/3023/09/2015