ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಎ.ಸ್ಪೆ124128PDF(ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳೂಲದ)ಸಂಜಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬೆಳವಲಸಹೋದರ10194ಅ/3720001/10/2002