ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4212898CORNERಜಗದೀಶ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ರಾ. ಚವಡಿಬಾ.ವ.ಮಕ್ಕಳು10193/ಅ/ಡಿ-3002/04/2003