ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4213798PDFಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿಸಹೋದರ10223ಜಿ540005/02/2002