ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4214298PDFಪ್ರಭುರಾಜ ಗುರಪ್ಪ ಸುಂಕದಬಾಡಿಗೆದಾರ10221ಅ/1ಅ/8ಅ013/02/2002