ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42145  PDFಅಯಿಶಾಬೇಗಂ. ನಬಿಸಾಬ ತಿಮ್ಮಸಾಗರಬಾ.ಕು.ವ.ಮಕ್ಕಳು10193ಎ/1ಎ/12