ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4215198PDFಅಕ್ಕವ್ವ ತಂ ಸೋಮನಗೌಡ ಕೆಳಗಿನಗೌಡರ ಖರೀದಿದಾರರು0 015/07/2013