ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4215298CORNERಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿಭಕ್ಷೀಸ್ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ10189/ಸಿ001/07/2015