ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4215398CORNER1)ಮಾಜನಬಿ ಮೌಲಾಸಾಬಕೊಣ್ಣೂರ 2)ಸೈಯದಖಾದರಿ 3) ಸೈನಾಜಿ 4) ಅಮಜಿದಖಾನ 5) ಪೀರೊಜಖಾನ ತಂದಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಕೊಣ್ಣೂರವಾರಸಾ10241013/07/2015