ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4215498PDF1)ಉಷಾ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ 2)ಸಂತೋಷ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ 3)ಮಂಜುಳಾ ವಿಠ್ಠಲ ಬಬಲಾದಿವಾರಸಾ10221