ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4215998CORNERಹುಸೇನಬಿ ಗಂ. ಮಹ್ಮದಸಾಬ ನದಾಫಬಾಡಿಗೆದಾರ10254/ಬಿ007/05/2000