ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4216998CORNERಸಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕೋಡಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು  12090017/08/2006